Domovská stránka ARISTOTEL, a.s.

Všeobecné podmínky


   Všeobecné podmínky společnosti ARISTOTEL, a.s. stanovují základní pravidla pro poskytování telekomunikačních služeb s využitím veřejných i neveřejných telekomunikačních sítí smluvních partnerů společnosti ARISTOTEL a subdodávek od jiných dodavatelů telekomunikačních zařízení a služeb.

   Právní vztahy při poskytování služeb uvedených ve Všeobecných podmínkách se řídí platným právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník, zákonem 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a platnou Smlouvou o zajišťování telekomunikačních činností ve znění všech jejích příloh. Všeobecné podmínky tvoří přílohu Smlouvy a jsou její nedílnou součástí.

   Na základě zákona č. 214/2013 Sb. a opatření obecné povahy ČTÚ č. OOP/10/10.2012-12 a v souladu s § 63 odst. 6 zákona o elektronických komunikacích se součástí smluvní dokumentace upravující poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností ARISTOTEL, a.s., stává též následující dokument uveřejněný na webových stránkách společnosti:

- "Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel"

V případě rozporu uvedeného dokumentu s ustanoveními Všeobecných podmínek má přednost příslušné ustanovení uvedeného dokumentu.

Dokumenty PDF ke stažení:

Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky

Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel

Rámcová smlouva o poskytování služeb

Prováděcí dohoda